1. pl
  2. en
  3. de
  4. ru
  5. uk
  6. iw
16 czerwca 2016

Szanowni, poniższy tekst jest nieco długi, ale bardzo interesujący. Dotyczy pisma skierowanego przez Ministra Finansów, pana Szałamachę, do dyrektorów i naczelników podległych jednostek administracji podatkowej, a dotyczy między innymi biur wirtualnych.
Zawiera dwie bardzo interesujące informacje:

- uaktualnienie Bazy Podmiotów Szczególnych o firmy zarejestrowane w biurach wirtualnych
- intensyfikację działań mających na celu wykreślenie z rejestru podatników firm, które faktycznie nie istnieją.

I ile pierwsza informacja nie jest najlepsza, ponieważ może zniechęcić znaczną ilość podmiotów do skorzystania z usług biur wirtualnych, o tyle druga jest rewelacyjna. Jak już kiedyś pisałem, informujemy US i KRS o firmach, które nie są u nas zarejestrowane. Procedura jest skuteczna, ale długotrwała. Teraz powinna ulec znacznemu skróceniu.
Poniżej całe pismo:

Szanowni Państwo,

Priorytetowym zadaniem administracji podatkowej jest zmniejszenie zakresu wyłudzeń zwrotu podatku od towaru i usług. Wzrost luki w podatku od towarów i usług spowodowany jest m.in. rozrostem przestępstw karuzelowych. Środki pozyskane z wyłudzeń pozwalają na rozwój przestępczości zorganizowanej i utrudniają rozwój uczciwym przedsiębiorcom. Co gorsza, nieuczciwa konkurencja skłania wielu przedsiębiorców do korzystania z niezgodnych z prawem sposobów unikania opodatkowania.W celu przeciwdziałania wyłudzeniom, należy położyć nacisk na szybsze niż dotychczas reagowanie na sygnały sugerujące zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia oszustwa. Zgromadzone dane pozwalają uznać, że szczególnie często w oszustwach uczestniczą podmioty zarejestrowane w biurach wirtualnych. Stąd pilna potrzeba uaktualnienia Bazy Podmiotów Szczególnych o możliwie wszystkie takie firmy, i to zanim trafią do niej jako sprawcy wyłudzeń. W biurach wirtualnych rejestrują się często zarówno „firmy-bufory" jak i beneficjenci wyłudzeń.

Ponadto intensyfikacji wymagają działania związane z wykreśleniem z urzędu podatników z rejestru VAT, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okazuje się, że podatnicy ci nie istnieją lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nimi albo ich pełnomocnikami.

W trakcie prowadzonych kontroli najtrudniej ustalić nieprawidłowości u ostatecznego beneficjenta przestępstw karuzelowych. „Przedsiębiorca" uzyskujący zwrot, lub korzystający z odliczeń z fikcyjnych faktur z reguły posiada dokładną i szczegółową dokumentację fikcyjnych transakcji. Dużo łatwiejsze jest stwierdzenie fikcyjnych transakcji na etapie słabiej zamaskowanych „przedsiębiorców-buforów", wykazujących w krótkim czasie nabycia i zbycia tego samego towaru.

Naczelną zasadą działań organów skarbowych ma być ograniczenie skutecznego wyłudzania podatku VAT, czyli udaremnienie wypłaty do rąk oszustów. W związku z powyższym przy ocenianiu jakości pracy naczelników urzędów skarbowych obejmujących funkcje kierownicze w Krajowej Administracji Skarbowej, uwzględniana będzie efektywność walki z wyłudzeniami w podatku VAT, w tym ustalenia podjęte w toku kontroli podatkowych i postępowań podatkowych. Jednocześnie nie będą brane pod uwagę niemożliwe do wyegzekwowania zaległości powstałe w wyniku wydania decyzji ustalających wydanych w trybie art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), w tym decyzji wydanych w oparciu o stan faktyczny w postaci wystawienia fikcyjnych faktur.

W związku z powyższym zalecam podjęcie przez wszystkie organy działań zmierzających do ograniczenia wyłudzeń w podatku VAT, a szczególnie:

zwiększenie ilości kontroli, z uwzględnieniem analizy ryzyka, w podatku od towaru i usług, w tym u podmiotów, których sprzedaż roczna przekracza kwotę 5.000.000 zł - także kosztem przesunięcia osób zajmujących się kontrolami w podatku dochodowym od osób fizycznych,
uaktualnienie Bazy Podmiotów Szczególnych w zakresie wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych w wirtualnych biurach, oraz niezwłoczne (bieżące) wprowadzanie uzyskanych informacji;
zwiększenie liczby czynności sprawdzających i prób kontaktowania się z podatnikami w celu weryfikacji wykonywania działalności z zamiarem ewentualnego wykreślenia z urzędu podatników z rejestru VAT, jeżeli w wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, że podatnik nic istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem;
występowanie do sądu rejestrowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1142 ze zm.), o zbadanie, czy zgłoszone do KRS dane są zgodne z rzeczywistym stanem, w każdym przypadku wykreślenia przedsiębiorcy wpisanego w KRS z rejestru podatników VAT bez zawiadamiania podatnika (w trybie art. 96 ust. 9 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług);
kierowanie do analizy do komórek karnych skarbowych wszystkich przypadków nic złożenia do końca lipca za rok poprzedni sprawozdań finansowych (w zw. z art. 80b ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks kamy skarbowy);
zwiększenie liczby postępowań podatkowych w sprawach odpowiedzialności osób trzecich oraz firmanctwa;
stosowanie w zdecydowanie większym zakresie instytucji prawnych przewidzianych dla zabezpieczenia podatków pozwalających w sposób skuteczny egzekwować zaległości podatkowe.

W powszechnym odbiorze to na organach podatkowych spoczywa obowiązek nie dopuszczania do funkcjonowania na rynku profesjonalnych oszustów. Psują oni cały rynek oraz narażają na bankructwo uczciwych podatników. Normalne przedsiębiorstwa nie wytrzymują konkurencji z przedsiębiorcami unikającymi podatku VAT.

Minister Finansów

Paweł Szałamacha

Tekst został zaczerpnięty z portalu Podatki.biz i znajdziecie go tutaj:
http://www.podatki.biz/…/minister-finansow-wiecej-kontroli-…

 

 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów

KONTAKT

 

ClockWork Mokotów

ul. Ksawerów 3
02-656 Warszawa

tel.: +48  730  150 370
mail: biuro@clockwork.com.pl

 

ClockWork Ursynów

ul. Zamiany 8/LU202
02-786 Warszawa

tel.: +48 530 901 194

mail:  biuro@clockwork.com.pl

 

ClockWork Poznań

ul. Słowackiego 55
60-521 Poznań

tel.: +48  790 840 670
mail:  poznan@clockwork.com.pl

 

 

 

Copyright © 2015  Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Clockwork Coworking Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy,

KRS 0000914552,

NIP: 521-393-58-52

 

Do stworzenia strony wykorzystaliśmy kreator stron www WebWave